e-mail: recepcja@orvit.pl / tel: 723186490

Ochrona danych osobowych

Szanowni Pacjenci.

Administratorem Państwa danych osobowych są Lecznice Citomed Sp. z o.o. i Citomed Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. M.Skłodowskiej-Curie 73.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem mailowym:iod@citomed.pl lub wysyłając korespondencję na adres Lecznice Citomed, ul. M. Skłodowskiej – Curie 73, 87-100 Toruń. 
Większość danych podajecie Państwo samodzielnie. Chcąc skorzystać z świadczeń finansowanych przez NFZ nasz personel będzie pozyskiwał informacje o Państwa statusie ubezpieczenia korzystając systemu e-WUŚ, udostępnionego przez NFZ. 
Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia w szczególności informacje o stanie zdrowia, nałogach, preferencjach seksualnych. Dane te są zbierane tylko jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu leczenia.
Celem przetwarzania Państwa danych jest:


Państwa dane będą przekazywane:

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar UE.
Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywać przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu.
Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 
Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.
Korzystanie z usług Lecznic Citomed Sp. z o.o. i Citomed Sp. z o.o. jest dobrowolne jednak świadcząc usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa w tym do ustalenia Państwa tożsamości. Brak podania danych będzie skutkował odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia. 
Ze względów rachunkowych i podatkowych podanie przez Państwa danych jest wymagane przepisami prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury.
Brak podania numeru telefonu lub e-mail (podawanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu ze strony personelu Lecznic Citomed Sp. z o.o. i Citomed Sp. z o.o. , odwołania wizyty tym trybem (sms, mail).
Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, żądania ich usunięcia (ale nie w sytuacji kiedy przetwarzanie jest wymogiem prawnym), ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
Powołując się na zapisy art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta informujemy, że w Lecznicach Citomed Sp. z o.o. i Citomed Sp. z o.o. wprowadzono ograniczenia w realizacji praw osób, wynikających z art. 17, 18, 20 i 21 RODO w przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
Chcąc skorzystać z uprawnień prosimy aby skontaktowali się Państwo z nami mailowo: iod@citomed.pl lub wysyłając wniosek na adres siedziby Lecznic Citomed Sp. z o.o. i Citomed Sp. z o.o.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.